Poštovné pri objednávke nad 100€ zdarma!

Bio organic čistota

Spolek milců čaje s.r.o. je od roku 2016 oficiálne certifikovaný u autorizovanej spoločnosti ABCERT AG ako dovozca čajov v kvalite BIO pod registračným číslom: CZ-PR-010-01226-CH

Výhradným dovozcom všetkých našich čajov a bylín označených pečaťami čistoty je Spolek milcú čaje s.r.o. so sídlom v Prahe. Ostatné čaje, ktoré nie sú označené pečaťou, pochádzajú od našich dovozcov z Českej a Slovenskej republiky, ktorí takisto zabezpečujú dovoz a predaj  čajov a bylín v súlade s normami platnými v rámci EÚ.

PEČATE ČISTOTY ČAJU

Nie je asi žiadnym tajomstvom, že sa v potravinách, ktoré sa bežne objavujú na pultoch obchodov, ale i v potravinách, ktoré si sami s láskou vypestujeme na vlastnej záhradke, môžu nachádzať takzvané rezíduá (zvyšky) pesticídov. Tie sa do nich mohli dostať mnohými rôznymi spôsobmi, najčastejšie postrekom, ale tiež vďaka priesaku spodných vôd alebo kontamináciou pôdy v dobách minulých.

Táto problematika sa týka samozrejme aj čajov. Ako ukazujú výsledky laboratórnych vyšetrení odobratých vzoriek, kvôli honbe za vyšším ziskom sa čajoví plantážnici dopúšťajú až príliš často porušenia zásad ochrany zdravia človeka a prírody. Táto skutočnosť nás samozrejme nenecháva kľudnými.

Navyše sa vďaka nejednotnosti pri stanovovaní povolených limitov obsahu rezíduí pesticídov v rámci jednotlivých častí sveta stáva, že čaj, ktorý sa môže predávať v USA sa nemôže predávať v EÚ, alebo čaj, ktorý nemožno predávať v Poľsku je možné predávať na Ukrajine.

Uvedomujeme si neprehľadnosť tejto situácie, kedy je pestovateľ pod dvojitým tlakom, a musí sa rozhodnúť, či použije niektoré z dostupných pesticídov v prijateľnej miere tak, aby ochránil svoju rastlinu pred napadnutím škodcami. Pretože však nevie, kam jeho čaj doputuje, nie je schopný stanoviť mieru a kvalitu ošetrenia. A tak sa môže stať, že v čaji určenom pre český a slovenský trh sa nájdu rezíduá  zakázaných pesticídov, ktoré prekračujú povolenú normu stanovenú pre EÚ. Tento čaj by sa však bez problémov mohol predávať napríklad v Japonsku, USA, Rusku, Číne alebo v krajinách tretieho sveta.

Aby sme predišli podobnej situácii, rozhodli sme sa pre bezprecedentné kroky, ktorými chceme chrániť zdravie našich zákazníkov, a navyše prispieť aj k ochrane prírody a teda trvalo udržateľnému spôsobu pestovania čaju.

Týmito krokmi sú:

A   Kontrola rezíduí pesticídov a ďalších nežiaducich látok u všetkých čajov v našej ponuke.

B   Zameranie sa na nákup čaju zo záhrad certifikovaných „organic“.

C  Uprednostňovať čaje zbierané z divokých čajových stromov, pokiaľ je to v danej zemi vôbec možné.

D  Podporovať svojimi nákupmi zakladanie tzv. „permakultúrnych“ záhrad, teda záhrad, kedy sú čajovníky vysádzané medzi existujúci divoký či polodivoký porast tak, aby nedošlo k narušeniu biologickej rovnováhy miestnej flóry a fauny.

 

Pre ľahšiu orientáciu vás, našich zákazníkov, budeme ponúkané čaje označovať originálnymi piktogramami (pečaťami čistoty). V rámci tohto kontrolného mechanizmu sa však môže stať, že nebudeme schopní zaistiť konkrétny čaj, pretože nebude spĺňať nami požadované kritéria. V tomto prípade teda tento čaj z ponuky vyradíme.

Zároveň však musíme otvorene priznať, že nie sme schopní zaručiť 100% garanciu u všetkých dovezených čajov, pretože sa aspoň u časti z nich musíme spoliehať na certifikáciu zaslanú nám našimi dodávateľmi a v tomto prípade nemôžeme vylúčiť možnosť nedopatrenia.

Na záver je nutné podotknúť, že vyššie prijaté opatrenia spôsobujú nárast nákladov na dovoz čajov. Našou snahou je, aby sa tento fakt neprejavil celkovo v plošnom náraste ich predajných cien. V niektorých prípadoch sa však tomuto dopadu nebude možné vyhnúť.

Meets EU Standards = Čaj je testovaný v laboratóriu a rezíduá kontrolovaných látok neprekračujú limity stanovené pre EÚ.
MECertified organic = Čaj je pestovaný bez použitia chemických hnojív a postrekov. Plantážnik aj vývozca sú certifikovaní.CO

Naturally Grown = Čaj je pestovaný bez použitia chemických hnojív a postrekov. Plantážnik či vývozca však nie sú certifikovaní.

NG

Wild Arbor = Čaj je zbieraný z divoko rastúcich čajovníkov.
WA

Permaculture = Čaj je zbieraný z polodivokých záhrad, ktoré boli vysadené s ohľadom na trvalo udržateľnú prírodu
PC

0